• NewOrigin
  • Môj profil
  • je prázdny
   za 0.00 €
  Smart hodinky a príslušenstvo k mobilom-1mobil.sk

  Ochrana osobných údajov

  • Pridané: 11.06.2021   |   16 čítaní / zobrazení

  Zásady spracúvania osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR

  Cieľom týchto opatrení je preukázať, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „nový zákon ZOOÚ“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „ nariadenie GDPR“). Podľa novej právnej úpravy má prevádzkovateľ povinnosť s  ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov je vykonávané v súlade s novou právnou úpravou. Uvedené prijaté opatrenia je prevádzkovateľ povinný podľa potreby aktualizovať.

  Tento dokument je výsledkom posúdenia spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom pre účely právnych noriem upravujúcich ochranu osobných údajov. Zavedením štandardizovanej ochrany osobných údajov na základe princípov tu uvedených je minimalizované riziko porušenia ochrany osobných údajov.

  Prevádzkovateľ:

  Obchodné meno:   ONE TIME, s. r. o.

  Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 1678/58, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika

  Právna forma:  Spoločnosť  s ručením obmedzeným

  IČO : 53 506 154

  Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 76319/L

  (ďalej v texte zásad len ako „prevádzkovateľ“ )

  Kontaktné údaje:

  Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania vašich osobných údajov obrátiť, môžete nás kontaktovať mailom na: obchod@1mobil.sk

  Zákonný dôvod spracovania osobných údajov:

  Právnym základom spracúvania osobných údajov u prevádzkovateľa o dotknutých osobách (zákazníkoch) sú nasledujúce ustanovenia GDPR, resp. nového zákona ZOOÚ:

  1. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, - podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm.b) GDPR. (objednávky, registračné formuláre...)
  2. dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na jeden alebo viacero určených účelov, s výnimkou prípadov, keď sa v práve Únie alebo v práve členského štátu stanovuje, že zákaz uvedený v odseku 1 nemôže dotknutá osoba zrušiť; - podľa čl. 9 ods. 2, písm. a) nariadenia GDPR. (zasielanie newsletterov)

  Prehlásenie:

  Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä novým Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu popísaného vyššie
  • si týmto plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť voči dotknutým osobám
  • umožníme Vám uplatniť si a plniť Vaše práva podľa nového zákona ZOOÚ a nariadenia GDPR

  Dotknuté osoby:

  • Zákazníci prevádzkovateľa

  Rozsah osobných údajov a účely spracovania:

  Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami a to z dôvodov naplnenia týchto účelov:

  • identifikácia zmluvnej strany: (zákazníka v objednávke)
  • poskytnutie dohodnutej služby: Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefón, korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebujeme za účelom zasielania Vašej objednávky a kontaktovania Vás ohľadom ich vybavovania.
  • Marketing - zasielanie Newsletterov: Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie tematických Newslettrov o novinkách, ktoré ponúkame. Robíme tak na základe Vášho súhlasu udelenom pri registrácii resp. objednávke z nášho e-shopu.

  Ako dlho budeme zhromažďovať Vaše osobné údaje?

  Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou v objednávke, registračnom formulári alebo iným spôsobom bude spracúvať v informačných systémoch v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, že by odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať. V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tomto článku, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania informovaná ešte pred takým spracúvaním.

  Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

  Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Zaviedli sme všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

  Odovzdanie osobných údajov tretím osobám ( sprostredkovatelia, príjemcovia)

  K Vašim osobným údajom majú prístup len oprávnené osoby poverené prevádzkovateľom, ktoré sú viazané mlčanlivosťou a preškolené v oblasti bezpečnosti spracovania.

  Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim 3. strany.
  Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby sprostredkovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú zaviazaní sprostredkovateľskou zmluvou súlade s GDPR.

  Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb ( zabezpečenie prepravy ):

  GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36 624 942

  Zásielkovňa s. r. o., Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999

  „Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

  Sľubujeme Vám, že pri výbere budeme na sprostredkovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

  Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

  Dáta spracovávame len v rámci Európskej únie alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

  Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

  V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom vyššie uvedenej mailovej adresy.

  Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už týmito zásadami spracovania osobných údajov. – informačná povinnosť.

  Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

  Ak sa u Vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje zbadáte neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

  Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak máte námietku proti spracovaniu.

  Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.

  Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na vymazanie, v prípade, že neexistuje zákonný právny základ, ktorý nás oprávňuje resp. zákonná povinnosť, ktorá nám prikazuje Vaše osobné údaje spracúvať. V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému, aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh v zákonom stanovenej lehote.

  Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov: Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Ale budeme veľmi radi, ak sa v prípade nejakých nejasností obrátite najskôr na nás, aby sme v prípade pochybenia mohli vykonať nápravu.

  Mlčanlivosť

  Dovoľujeme si Vás uistiť, že ako prevádzkovateľ a taktiež naši zamestnanci, spolupracovníci a sprostredkovatelia, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktorých poskytnutie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje poskytnuté tretej strane.

   Naši partneri
   
  Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návštevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.